ภัยที่แฝงมากับฤดูหนาว ภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อสุขภาพ