Tag: การทำประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ ที่ให้มากกว่าการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับกลุ่มของมนุษย์เงินเดือนประกันสุขภาพ ที่ให้มากกว่าการดูแลสุขภาพ เหมาะสำหรับกลุ่มของมนุษย์เงินเดือน

               ประกันสุขภาพ ที่เนื่องจากปนะเทศไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศและโรคระบาดต่าง ๆ มากมายรวมไปถึงการทำงานที่หนักทั้งวันส่งผลให้หลายคนสุขภาพเสื่อมโทรมลงโดยไม่ทันตั้งตัว ยิ่งในกลุ่มของมนุษย์เงินเดือนที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาในทุกวันจะมีวันหยุดเพียง 8 วันต่อเดือนเท่านั้น ซ้ำร้าย! มนุษย์เงินเดือนบางคนไม่มีวันหยุดเพราะต้องทำ OT ผลตอบแทนที่ได้ก็คือ “เงินเดือน” ที่เพิ่มจากเดิมหลายพันบาท ทว่าหากร่างกายที่แข็งแรงทรุดโทรมลงกำลังที่จะไปทำงานทำภาระหน้าที่จะไม่ดีเท่าที่ควร มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ เมื่อหยุดงานเงินก็หยุดด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทำประกันสุขภาพย่อมมีผลดีหลายด้าน ดังนี้ การทำ ...