Day: October 31, 2020

ปัญหาสุขภาพ

3 ปัญหาสุขภาพ ที่คนทำงาน Work from Home จะต้องเจอ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด3 ปัญหาสุขภาพ ที่คนทำงาน Work from Home จะต้องเจอ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด

ปัญหาสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปหลายอย่าง หนึ่งในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงคือการทำงานที่ต้องมีการ Work from Home กันมากขึ้น ซึ่งแม้ว่ามาตรการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส แต่ก็ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ต้องทำงานจากบ้านเป็นจำนวนไม่น้อย 3 ปัญหาสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่ต้องทำงานจากบ้าน จะมีอะไรบ้าง ? หลังจากที่มีการทำงาน Work from Home ...